Podmínky užití

Podmínky užití pro lidi

Na úvod

Regionální seznam zaměstnavatelů je pomocník při hledání zaměstnání. Inzerují na něm firmy z okolí svoje pracovní pozice. Snažíme se kontrolovat nabízené pozice a vyřazovat nesolidní pracovní nabídky. Věříme, že vám bude náš seznam pracovních pozic dobře sloužit.

I. Jak užívat stránky Práce Brigády PRAHA.cz

Stránky používejte jako každé jiné internetové stránky. Berte z nich informace, oslovujte firmy, které nabízejí práci, nechte si zasílat nové pracovní pozice. Použití je pro vás zdarma. Jak se s firmou domluvíte, tak to bude; nijak do vaší vzájemné domluvy nezasahujeme. Firmy si spravují své inzeráty a informace ve svých profilech samy; vědí nejlépe, jakou práci nabízejí. Aktuálnost a pravdivost je na jejich odpovědnosti. 

II. Ochrana osobních údajů

Údaje, které k nám zadáte, předáme firmě, aby Vás mohla kontaktovat a domluvit se s vámi ohledně pracovní pozice.

Asi to není třeba zdůrazňovat, ale nezadávejte žádné citlivé údaje. Ne, že bychom si je po večerech četli, ale je lepší, když citlivé dokumenty pošlete firmě až poté, co si s ní jasně dohodnete, jak s nimi má zacházet.

Všechny zadané údaje máme uloženy v databázi na serverech u hostingového partnera, která je zabezpečena dle aktuálních standardů. U nás ve firmě žádná vaše data neukládáme. Vybrali jsme dobrého hostingového partnera, ale z úniků dat ve světě víme, že žádné zabezpečení není stoprocentní. Proto k nám nezadávejte žádné údaje, které by Vám mohly způsobit nějakou újmu.

Vámi zadané údaje nebudeme používat k jinému účelu, než k tomu, který přirozeně očekáváte. Tedy k tomu aby vás mohla kontaktovat firma, která nabízí práci.

III. Závěr

Nic není dokonalé, ani stránky Práce Brigády PRAHA.cz. Omluvte některé chyby, které průběžně opravujeme. Webová stránka není nikdy dokončenou stavbou. Pokud objevíte chybu, dejte nám prosím vědět.

 

Podmínky užití v právničtině

Podmínky pro přístup a užití webových stránek Práce Brigády PRAHA.cz

Provozovatelem je gdi, s.r.o.

IČ: 26301768, DIČ: CZ26301768

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen „gdi“)

I. Úvodní ustanovení

 • Gdi provozuje internetovou platformu s přehledem nabídky pracovních míst na internetové stránce Práce Brigády PRAHA.cz (dále jen “Platforma”). Gdi pronajímá Platformu firmám, státním a příspěvkovým organizacím a jiným společnostem a podnikatelům (dále jen „Organizace“).
 • Gdi všem Organizacím a agenturám zajišťuje jednotná pravidla a podmínky prezentace jejich pracovních nabídek.
 • Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Platformu (dále jen „Uživatel“) při každém přístupu na stránky Platformy, jakož i další související právní vztahy.
 • Uživatel svým vstupem na Platformu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 • Gdi může znění podmínek měnit či doplňovat. Aktuální Podmínky jsou vhodným způsobem uvedeny na Platformě, aby se s nimi mohl Uživatel bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Platformě.

II. Pravidla užití Platformy

 • Přístup a používání Platformy je pro uživatele hledající zaměstnání bezplatné. Uživatel však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používáníPlatformyz (tj. náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 • Gdi pronajímá části Platformy Organizacím a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Organizacemi na Platforma. Gdi nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na Platformě, které si vkládají Organizace na stránky samy, ani za případné nekalosoutežní jednání Organizací prostřednictvím Platformy. Texty, obrázky a materiály vkládají samy Organizace.
 • Gdi neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů …) zveřejněných Organizací.
 • Gdi neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Platformě.
 • Gdi není účastníkem smluvních vztahů mezi Organizací a Uživatelem. Gdi nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností plynoucích z výběru pracovní pozice na Platformě Uživatelem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti s jednáním s Organizací.
 • Gdi nezaručuje nepřetržitý přístup na Platformu, ani nezaručuje bezpečnost Platformy, ačkoliv se o to všemi prostředky snaží. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při užívání Platformy, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Platformě, škody způsobené nepřístupností, poruchou Platformy nebo počítačovými viry. Gdi neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Uživatele.
 • Kliknutím na některé odkazy na Platformě může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.
 • Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do systému Platformy, tj. pokusy o hacking a podobně.
 • Gdi si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Uživatele nebo Organizace na Platformu.

III. Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

A. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je gdi, s.r.o. IČ 26301768 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (dále jen “správce”).
 • Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
  email: info@gdi.cz
 • Gdi, s.r.o., má zpracovánu problematiku ochrany osobních údajů již od roku 2011, od kdy je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00041545.
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Osobní údaje jsou poskytovány prostřednictvím formulářů portálu Platformy a jde o poptávky po zaměstnání (dále jen služby) a informace o zájemcích o zaměstnání.

B. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které mu Uživatel poskytl/a prostřednictvím Platformy formou poptávky po práci.

C. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  – zprostředkování práce mezi Uživatelem a Organizacemi registrovanými na platformě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  – oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení týkající se zaslané poptávky po práci) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  – souhlas Uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  – oprávněný zájem na kontrole výsledku zpracování poptávky po práci Uživatele vůči Organizacím, kterým byla poptávka zaslána prostřednictvím Platformy.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
  – vyřízení poptávky po práci Uživatele a její předání Organizacím na platformě; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro získání práce; bez poskytnutí osobních údajů není možné, aby Organizace reagovaly na poptávku práce od uživatele, o kterou Uživatel žádá prostřednictvím poptávkového formuláře.
  – vykazování úspěšnosti zveřejněných poptávek na Platformě, které mají Organizace k dispozici.
  – zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

D. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje jen po nezbytně dlouhou dobu určenou důvodem jejich uchovávání:
  – po dobu nezbytnou k vyřízení poptávky po práci (maximálně 1 rok)
  – po dobu nezbytnou k vykazování úspěšnosti zaslaných poptávek po práci v průběhu času (nejdéle 15 let).
  – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

E. Příjemci osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou Organizace, které si vybral Uživatel pro dodání nabídek práce 
 • Při provozu platformy využíváme statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).
 • Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

F. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR má Uživatel
  – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  – právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále má Uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování a přístup jen pod heslem.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

H. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 • Odesláním poptávky po práci z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Uživatel se zavazuje, že své Osobní údaje pro účel zaslání poptávky nebo hodnocení uvede pravdivě a přesně.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

IV. Autorská práva

 • Gdi je správcem aplikace Platformy.
 • Platforma je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
 • Fotografie, texty, a přiložené datové soubory jsou autorským dílem Organizací a Organizace na ně uplatňují veškerá majetková práva.
 • Obsah Platformy nelze uchovávat, upravovat, šířit, pokud k takovému jednání neudělilo gdi předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči gdi prohlašuje, že:

 • je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk,
 • se před zahájením užívání Platformy důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • veškeré údaje, které poskytuje gdi, jsou pravdivé, úplné a přesné,
 • nebude používat Platformu, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 • bude používat Platformu jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo gdi,
 • bude používat Platformu pouze v souladu s jejím určením.
 • Uživatel je povinen při užívání Platforma dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva gdi a Organizací, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  a) užívat Platforma v rozporu s těmito Podmínkami,
  b) komerčně využívat kterékoli části Platforma způsobem, který může poškodit gdi a/nebo Organizaci nebo ostatní Uživatele
  c) šířit nebo měnit grafické a textové materiály Organizací (viz bod IV. Vlastnická a autorská práva),
  d) zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část Platforma nebo se pokusit narušit chod aplikace nebo databázi Platforma,
  e) používat takový software nebo postupy přístupu ke Platforma, které by mohly negativně ovlivnit provoz Platforma.
  f) zadávat do formulářů a jako přílohy přikládat tajné, soukromé a citlivé informace. Gdi nenese odpovědnost za další zpracování formulářových dat po jejich předání Organizaci.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s portálem Platforma se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Platformy realizován.
 • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

V Tišnově 1. 6. 2022

 

Spravujeme facebookovou skupinu s nabídkami práce v Praze. Pravidelně do ní přidáváme nové pracovní pozice v Praze a okolí. Připojte se ke skupině a Facebook vám naservíruje aktuální pracovní nabídky.
Facebooková skupina
s nabídkou práce

Brigády v Praze a okolí

Členění brigád dle skutečného místa výkonu v pražském regionu.

Práce pro specifické skupiny pracovníků

Nabídka pracovních míst pro specifické skupiny zaměstnanců, které mají určité časové, zdravotní či jazykové omezení.

Požadavky na práci

Nabídka zaměstnání pro pracovníky, kteří mají specifické požadavky na pracovní podmínky.

Články & zprávy

Představení zaměstnavatelů v Praze a okolí, tipy na zajímavé pracovní pozice a příležitosti. Aktuality z Prahy a okolí. Zprávy a informace týkající se práce a zaměstnání.

Jak se připravit na pohovor?

Rady a tipy

Co vše bych měl vědět před pohovorem? Pohovor s personalisty má za cíl získat co nejvíce informací o vašich dovednostech,...

Číst více >

FB skupiny v Praze a okolí

Dění ve městě, Rady a tipy

Připojte se do FB skupin v Praze a okolí V Praze a okolí provozujeme řadu facebookových skupin, která vám pomohou...

Číst více >

Nejlepší překladatelé a tlumočníci v Praze a okolí

Všechny články, Zajímavé pracovní příležitosti

Jak vybrat v Praze nejlepšího překladatele nebo tlumočníka... Často jsou firemní HR specialisté pověřeni úkolem, vybrat pro dlouhodobou spolupráci spolehlivého...

Číst více >

Studium a výuka jazyků v Praze

Všechny články, Dění ve městě

Kde se v Praze učí jazyky nejlépe... V Praze působí velká řada jazykových škol a soukromých lektorů, kteří mohou pomoci...

Číst více >

Nabídky práce v Praze a okolí. Přehled pracovních příležitostí pro všechny, kteří chtějí pracovat v místě bydliště. 

Kontaktujte nás

gdi, s.r.o.
+420 516 116 545
www.gdi.cz
info@pracebrigadypraha.cz